Před nástupem: CO RODIČE ZAJÍMÁ

CO RODIČE ZAJÍMÁ - https://www.jak-spravne-psat.cz/co-rodice-zajima/ (i s obrázky)

V této kapitole naleznete odpovědi na nejčastější rodičovské dotazy spojené s tematikou správného psaní. Rubriku budeme průběžně rozšiřovat o odpovědi na otázky, které padnou v rámci poradny na těchto webových stránkách.

1. Jak psát domácí úkoly ze psaní?

Hlavní zásadou, kterou by měl rodič dodržovat při psaní doma, je nedávat dítěti psát domácí úkol tzv. nanečisto – tedy netrénovat celý úkol na jiný papír. Důvod je zcela jasný, dítě si při psaní nanečisto ruku unaví a vlastní psaní do sešitu je pro něj již náročné, písmo je méně úhledné.
Domácí úkol ze psaní by měl být psán po krátké přípravě, která spočívá v uvolnění ruky lehkým procvičením, zopakováním tvaru osvojovaného písmene – dítě si vyzkouší správný tvar např. na stíratelnou tabulku a napsáním do sešitu. V závěru práce opět nezapomeneme procvičit ruku.

2. Jaké pomůcky pro psaní bude potřebovat syn/dcera v 1. ročníku?

Při výuce psaní se používá v přípravném období tužka č. 2. K uvolňovacím cvikům lze využít fixy, štětce a barvy (temperové nebo vodové). Ve škole žáci k psaní perem přecházejí postupně. Kriteriem je uvolnění jejich ruky. Pokud na psací potřeby již netlačí, mohou začít psát perem.
K nácviku písmen a rovněž k uvolnění ruky je vhodná tzv. stíratelná tabulka. Od roku 2011 je na trhu novinka – tabulka pro 1. ročník, která má základní a pomocné linky, které dětem pomohou při trénování tvaru a velikosti písmen. Druhá strana je volná, a tedy vhodná např. pro kreslení.

3. Kdy je vhodné začít nacvičovat správný úchop?

<a data-cke-saved-href="https://www.jak-spravne-psat.cz/photos/big/DSC_0533.jpg" href="https://www.jak-spravne-psat.cz/photos/big/DSC_0533.jpg" title="" "="">Vychováváme příkladem, proto by se měl rodič snažit před dítětem držet psací potřeby správně. Pastelky, fixy a další kreslicí a psací potřeby se snažíme dítěti vkládat do ruky tak, aby je vhodně drželo. To by mělo být již od momentu, kdy má chuť psát nebo kreslit. V průběhu předškolní výchovy by si dítě mělo správné držení psacích potřeb zafixovat, protože v 1. třídě je přeučování špatného držení velmi obtížné.

4. Máme i doma před psaním s dcerou/synem procvičit ruku?

Uvolnění ruky je důležitou součástí psaní a nemělo by se opomíjet ani při psaní domácích úkolů. Děti si ze školy pamatují procvičení ruky v úvodu psaní, ale často zapomínají na procvičení v jeho závěru. Videa se cviky na uvolnění a procvičení

5. Jak pracovat s levákem?

První a dnes již velmi známou zásadou je, že leváka nepřeučujeme na pravou ruku!

Dále není třeba žádných odlišných příprav. Pro psaní levou rukou platí stejné obecné zásady správného psaní jako pro praváka. Vedeme dítě ke správnému držení psacích potřeb – viz kapitola Psaní krok za krokem. Při správném držení směřuje konec pera k levému rameni. Pokud dítě píše hezky, ale vede ruku nesprávně, je třeba držení respektovat a zaměřit se na její průběžné uvolňování. Učíme tak dítě předcházet písařské křeči.

 

Nevhodné posazení praváka a leváka. I při správné volbě stran je třeba zajisti, aby měli písaři dostatek místa a vzájemně si nedrkali

6. Jak pomoci dítěti k úspěšnému zahájení školní docházky?

Psaní a jeho úspěšný start jsou samozřejmě propojeny s dalšími činnostmi dítěte. Začátek školní docházky ulehčíte dítěti, když je povedete k:

·         dokončení započaté aktivity, například hry

·         pozornému naslouchání pohádek (nejvhodnější je předčítání rodiči s následnou diskusí nad přečteným textem)

·         správné výslovnosti (v případě problémů vyhledáte odbornou pomoc – logopeda)

·         soustředění při započaté aktivitě (aby dítě neodbíhalo, nenechalo se rozptylovat jinými podněty)

·         plnění pravidelných povinností (drobná pomoc v domácnosti)

·         reagování na pokyny rodičů (reakce na první pokyn)

·         úklidu hraček po skončení hry

·         pravidelnému režimu (včasné ukládání dítěte ke spánku – délka spánku přibližně 10 hodin, pravidelné vstávání, jídlo…)

·         zvládnutí základů sebeobsluhy (obouvání, převlékání – zapínání knoflíků, složení svých oděvů na hromádku, hygiena)

·         zvládnutí základů slušného chování – poprosit, poděkovat, pozdravit

7. Ulehčí se dítěti, když bude psát nově navrženým písmem Comenia Script?

Na tuto otázku nelze dát jednoznačnou odpověď. K tomu by bylo třeba dlouhodobějších výzkumů. Každé písmo však vyžaduje od dítěte soustředění, dodržování obecných návyků a zásadní je zde přístup učitele a rodičů. Pokud budou na dítě kladeny nepřiměřené nároky – ve vztahu k jeho individuálním možnostem – vyvolá to napjatou atmosféru. A ani to nejjednodušší písmo neodbourá dramatické situace.

Dalším problémem je, zda nové, nejednotažné písmo nebude mít vliv na psychický vývoj dítěte. Zde se názory odborníků různí. Většina z nich však na určitá nebezpečí poukazuje. Ale jak již bylo řečeno, prokázal by to pouze výzkum.

8. Jak pomoci dítěti, když příliš tlačí na psací potřeby?

V tomto případě je důležité vést dítě k uvolnění ruky. Krouživé pohyby paží můžeme provádět při malbě štětcem, houbou na tabuli, kreslením na zavěšený papír apod.

 

Volíme psací potřeby s měkkým hrotem – např. fixy, voskovky či malbu štětcem. Opět je třeba připomenout dodržování obecných návyků pro správné psaní.

 

Jemnou motoriku dítěte můžeme procvičovat při hraní s drobnými předměty – navlékání korálků, skládání barevné mozaiky, stavění s drobnými kostičkami, stavebnicemi ad.

Video s tipem na cviky pro uvolnění ruky

9. Jakou strukturu by měl mít diktát pro prvňáčka?

Už od první třídy děti trénují psaní pomocí diktátů a přepisů z tabule. Řada rodičů s dětmi trénuje psaní pomocí diktátů i v domácím prostředí. Protože prvňáčci s psaním teprve začínají, tak pro ně mohou být tyto techniky velmi náročné. Je tedy vhodné mít na paměti základní pravidla psaní diktátů/přepisů z tabule, aby tento trénink psaní přinášel radost a posouval dítě k lepším výsledkům a nestával se naopak stresující a zatěžující aktivitou.

Před samotným psaním by si dítě mělo procvičit ruku. Využijte cviky pro správné uvolnění ruky. Pro diktát volíme jednoduché texty. Ideální jsou v tomto případě věty o 4 až 5 slovech. Pokud se v diktátu objevuje věta tázací, měli bychom na to dítě upozornit. Stejně jako na psaní velkých písmen u vlastních jmen. Není vhodné používat složité větné konstrukce nebo například slova s písmenem x. Pokud dítě s psaním teprve začíná, pak doporučujeme maximálně 4 věty do celého diktátu. Delší diktáty s dítětem procvičujeme až ve druhé třídě ZŠ. Důležité je dítě v psaní podporovat a rozvíjet je – nikoli stresovat, že něco nestíhá.

Délka diktátů během výuky ve škole by měla být v souladu se školním vzdělávacím plánem. Ten je pro učitele závazný. Pokud se vám zdá, že jsou diktáty či přepisy z tabule náročné, dítě je nezvládá, nebo jsou příliš dlouhé, tak je čas kontaktovat učitele a tuto problematiku s ním prodiskutovat.

10. Jak připravovat dítě na psaní diktátů ve škole?

Psaní diktátů je pro dítě velmi obtížné. Již před nástupem do školy můžeme rozvíjet sluchové vnímání, kdy děti mohou kreslit podle diktátu: „Namaluj sluníčko, vybarvi ho žlutě, vedle sluníčka přimaluj modrý mráček…“

V prvním ročníku je třeba pro nácvik čtení i psaní trénovat analýzu a syntézu slova. Jednoduchá slova rozloží dítě na hlásky a opačně z hlásek skládá slovo. Před napsáním diktovaného slova by dítě v 1. ročníku mělo jednotlivé hlásky vyslovit.

Diktáty v 1. ročníku začínají diktováním písmen, proto dbáme na zautomatizování jejich tvarů. Později se přidávají slabiky a slova. Správné zapsání vět je zpravidla učivem 2. ročníku (viz ŠVP ZV dané školy).

11. Zrcadlové psaní písmen

Příčinou zrcadlového psaní některých písmen nebo číslic může být nevyzrálost zrakového vnímání, prostorové orientace. Není třeba se znepokojovat. Dítě na špatný tvar upozorníme. Zpravidla během 1. pololetí v 1. ročníku ZŠ zrcadlové psaní vymizí.

NÁVYKY A ZÁSADY PRO SPRÁVNÉ PSANÍ

Jak docílit toho, aby vaše dítě správně psalo? Základem je vést děti k dodržování určitých návyků. Pro správné psaní je důležité, aby se dítě těmto návykům naučilo včas a aby pro ně byly automatické. Stejně jako například zavazování tkaniček nebo čištění zubů.

 

Psací návyky si dítě vytváří už při prvních pokusech psát. Z dlouholeté praxe učitelů na základních školách vyplývá, že jakmile si dítě špatné návyky zafixuje, velmi těžko se jich zbavuje a není výjimkou, že se je nepodaří odstranit vůbec. Častým zlozvykem je špatné držení psacích potřeb, čemuž lze předcházet již v předškolním věku, kdy je vhodná doba naučit dítě obecným zásadám pro správné psaní. Ty jsou později upevňovány jak během výuky ve škole, tak při procvičování psaní doma. Jakmile rodiče či učitel zjistí nežádoucí návyky při psaní, měl by jim věnovat pozornost. Správné a nežádoucí držení psacích potřeb si můžete prohlédnout zde

Uvolnění ruky, vhodná výška nábytku a z toho vyplývající správné sezení i držení psacích potřeb jsou důležitým předpokladem pro budoucí úspěšné psaní. Podívejme se na tyto zásady podrobně.

Navození pozitivní atmosféry

Vaše dítě by mělo k psaní přistupovat jako k radostné činnosti. Pro úspěšné psaní je proto velmi důležitá motivace dítěte k této činnosti. Pozitivní a přátelská atmosféra dítěti psaní ulehčí a zpříjemní.

Výběr psacích a kreslicích potřeb

„Když začínáme s dítětem psát, tak k dobrému startu a radosti z této činnosti přispěje i volba vhodných psacích a kreslicích potřeb,“ uvádí garantka projektu PhDr. Jana Johnová, Ph.D. Současný trh nabízí pestrou škálu produktů a pomůcek: k uvolnění ruky a zmenšení tlaku přispěje malování plochým štětcem, kreslení fixy nebo voskovkami. Na začátku školní docházky používají děti tužky, ale také zmíněné voskovky či fixy, které volíme z důvodu měkčího hrotu, než má pastelka, ale i pro jejich barevnou škálu, která dítě motivuje a podporuje rovněž rozvoj fantazie. „Zajímavé hry s barvou nabízejí například fixy DOUBLE Magic (CENTROPEN), které umožní dítěti doslova kouzlit s barvami a zároveň provádět uvolňovací cviky,“ doplňuje Jana Johnová. Po přípravném období začínají psát žáci ve škole perem. Informace k tomu, jaký typ pera zvolit, získávají rodiče od učitele. Většina současných výrobků je již opatřena ergonomickou úchopovou zónou ve tvaru trojúhelníku, která navádí dítě na správné držení psací potřeby, ale bez nácviku ho nezajišťuje. Konkrétní radu ohledně psacích a kreslicích potřeb najdete v kapitole Čím psát a kreslit.

 

FOTO 1: Fixy DOUBLE MAGIC umožní dítěti doslova kouzlit s barvami a zároveň provádět uvolňovací cviky

Správné sezení

Obě chodidla by během sezení měla být celou plochou opřena o podlahu. Názorné ukázky variant správného a špatného sezení naleznete v kapitole Příklady správného a špatného psaní. Doporučit lze lavice pro žáky mladšího školního věku, které se dají polohovat. Jinak je možné orientovat se průměrnou výškou prvňáka, která je přibližně 120 cm.

Uvolnění ruky

Před psaní ale i v průběhu je (zejména u dětí, které teprve začínají) vhodné procvičit si ruku a uvolnit tím svaly, které jsou do psaní zapojeny. Kromě zápěstí procvičujeme i uvolňování celé ruky. Důležité je také procvičení prstů – např. naznačení deště pohybem prstů souběžně s pohybem celých paží shora dolů. Videa s ukázkou uvolňovacích cviků rukou i celého těla zde. 

Držení psacích potřeb

Správné uchopení psací potřeby je zásadním předpokladem správného psaní. Psací potřeby by dítě (a vlastně každý člověk) mělo držet palcem a prostředníčkem. Palec se opírá bříškem o pero (či jinou psací potřebu), které prostředníček podpírá. Ukazováček je na psací potřebě lehce položen shora. Pro toto položení je možné dítě motivovat sypáním kuřátkům, což znamená, že nasypeme zrníčka a kuřátka zobou (děti zvedají ukazováček a napodobují zobání kuřátek). Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ale ne prohnuty. Prohnutý ukazováček znamená příliš velký tlak na psací potřeby a je nežádoucí. Takový tlak může vyústit až v bolestivost prstu. Příklady správného a špatného držení psacích potřeb najdete zde.

Natočení sešitu – papíru

Při výuce psaní bychom měli dbát také na sklon psací plochy, protože ovlivňuje i výsledný sklon písma. U praváků považujeme za správné natočení papíru směrem vlevo tak, aby pravý roh směřoval doleva nahoru. U leváků je tomu opačně. Ovšem zde natočení není podmínkou. Pokud žákovi – levákovi – vyhovuje mít řádky vodorovně, respektujeme to.

Volba správného osvětlení

Vhodné osvětlení, kdy si dítě nestíní na psací plochu, znamená, že světlo dopadá na tuto plochu u praváků zleva a u leváků zprava. Světlo by nemělo být příliš intenzivní, aby dítě neoslňovalo nebo mu nepoškodilo zrak. Zároveň by měl být volen takový zdroj světla, který vhodně podává barvy. Volbě vhodného osvětlení se rovněž věnuje kapitola, kterou naleznete zde.

Přiměřená doba, po kterou dítě píše

Doba psaní by neměla v počátku školní docházky přesahovat 10 minut (v předepsaných písankách formátu A5 to jsou 4 řádky). S postupem školní docházky a s věkem dítěte se doba psaní úměrně zvyšuje. Tuto dobu je také důležité respektovat při psaní domácích úkolů a při procvičování psaní v domácím prostředí.

SOUČASNÉ PÍSMO VE ŠKOLE

Písmo v současné škole Otázka povinné normy písma se stala v minulých letech předmětem diskusí. Od školního roku 2010/2011 byl na několika desítkách pilotních škol testován nový typ písma, tzv. Comenia Script. Testovací fáze zavádění tohoto písma do českých škol skončila 30. 6. 2012, nicméně, zda bude písmo do škol skutečně zavedeno, není v současné době stále jasné. Následující text se proto věnuje psacímu písmu běžně vyučovanému ve většině českých a slovenských škol – latince.

 

V sedmdesátých letech bylo zavedeno do škol štíhlejší písmo. Důvodem byla náročnost písma, neboť písmena oválná jsou pro dítě náročnější nejen z hlediska svalové zátěže, ale též z hlediska rychlosti psaní. Jednoduše řečeno: přímá čára je rychlejší než křivka.

„Dobře čitelné a úhledné písmo vyžaduje trpělivost a pečlivost.“

Velikost psacího písma – latinky – je 1:1:1, což znamená, že střední velikost odpovídá velikosti horní i dolní kličky. Píše-li dítě nadměrně dlouhé kličky, je třeba je na to upozornit, protože je to pro ně namáhavější. K dodržování těchto poměrů v písmu jsou vhodné pomocné linky. Většina současných písanek je má předtištěny. Pro trénink jsou k dispozici také stírací tabulky, které dítěti umožní správné psaní snadno procvičit.

Dalším důležitým znakem současného psacího písma je jednotažnost. Kromě písmena x, které píšeme dvěma tahy, jsou všechna malá písmena jednotažná. Tento způsob psaní lze porušit v případě, že u dítěte pozorujeme tendenci vynechávat diakritická znaménka.

Sklon písma se u praváků doporučuje 60°–90°, přičemž optimální je 75°. U leváků je pak za přípustné považováno písmo kolmé (90°). Zvrácenému písmu (sklon směrem vlevo) předcházíme natáčením psací plochy. Cílem psaní je jednotný sklon. U některých dětí se setkáváme i se sklonem vějířovitým (písmena ve slově mají různý sklon – slovo má tvar rozevřeného vějíře), který je ovšem považován za chybu. I v případě sklonu písma je vhodné dodržovat obecné návyky a zásady pro správné psaní. Jedním z nich je i správné sezení. Ač se to na první pohled nezdá, správným sezením může dítě riziku špatného sklonu písma předcházet. Neméně důležitá je volba vhodných psacích potřeb, které se věnujeme níže v textu.

„Děti nejsou stroje. Každé dítě vyžaduje individuální přístup.“

Rozestupy mezi písmeny, resp. mezery mezi slovy, jsou nazývány hustotou písma. S ní je úzce spojena i rytmizace, která představuje uspořádání napsaných slov, vět a postupně celých odstavců v jeden úhledný celek. Tohoto cíle lze dosáhnout pravidelným rytmickým pohybem ruky. Někteří lidé nemají problém dosáhnout tohoto cíle za pomoci linek. Ovšem na nelinkovaném papíře se jim to nedaří. Pomocí jim mohou být různé podložky s předepsanou liniaturou (viz Čím psát a kreslit).

 

ČÍM PSÁT A KRESLIT

Již malým dětem předkládáme různé psací a kreslicí potřeby. To patří k jejich správnému rozvoji, ale v první řadě je vždy důležité mít na mysli bezpečnost dítěte. Proto volíme takové výrobky, které nemají ostrý hrot nebo drobné součásti, které by mohlo dítě spolknout.

 

Abychom vedli děti ke správnému držení, je vhodné volit psací potřeby s ergonomickou úchopovou zónou, což znamená, že v horní třetině je tzv. trojúhelníkový tvar. Ten poskytuje tři plochy pro správné uchopení.

 

Nejoblíbenější školní pero Tornado COOL s pogumovaným tělem pro snadnější
a příjemnější úchop, s ergo držením a masážními body je vhodné pro praváky, leváky i děti
s dysgrafií

Je však nutné upozornit, že ani tento ERGO tvar nezaručí správné držení. K jeho nácviku je třeba dítě vědomě vést již v mateřské škole a doma (již od chvíle, kdy dítě poprvé bere psací a kreslicí potřeby do ruky a začíná tak s prvním kreslením – obvykle mezi 2. a 4. rokem).

K rozvoji správných psacích návyků slouží nácvikový adaptér, který se umístí na značkovače Mini Colours a vytvoří tak dokonalou pomůcku pro cvičení správné grafomotoriky předškolních dětí nebo jako pomůcka pro děti s potížemi při psaní. Sada obsahuje 8 barev značkovačů a 4 nácvikové adaptéry.

 

Po nástupu do 1. třídy píší děti nejprve tužkou (vhodná je tužka tvrdosti č. 2). Po odlehčení ruky přecházejí na psaní perem. Než se tak stane, probíhá tzv. přípravné období, kdy se dítě připravuje na pěkné psaní uvolněním ruky za pomoci různých uvolňovacích cviků. Pro tyto cviky jsou vhodné psací a kreslicí potřeby, které nemají příliš tvrdý hrot. Doporučit lze voskovky, fixy, ale i štětce. Ty obzvláště u dětí, které na psací potřeby příliš tlačí.


K uvolnění ruky mohou dětem napomoci například fixy Colour world

Vybírá-li rodič, jaké má koupit pero, je dobré poradit se s paní učitelkou nebo panem učitelem, který bude dítě v 1. ročníku vyučovat. Z praxe mezi učiteli lze doporučit pero TORNADO, které je cenově dostupné a nezatěžuje malého školáčka výměnou náplně. Kromě Tornada COOL je k dostání i pero ve veselých a barevných variantách Blue nebo Fruity s vonícím inkoustem nebo Tornado s celobarevným potiskem.

 

 

 

 

Všechna Tornada mají ergo držení a jejich inkoust je zmizíkovatelný

V případě všech psacích a kreslicích potřeb je dobré volit originální výrobky se zárukou bezpečného materiálu a zdravotně nezávadné (atestované) inkoustové náplně.

Učitelé elementaristé ji v 1. ročníku při výuce psaní často využívají tzv. „školní tabulku“, která se ukázala být velice vhodnou pomůckou při psaní a kreslení. K psaní na stíratelné tabulky se používá speciální fix, jehož stopu lze po obou stranách lehce setřít. Uvolňovací cviky i vlastní nácvik písmen lze provádět lehce a není třeba velkého tlaku. Tabulku může školák také využít na vyzkoušení správného tvaru písmen před psaním domácího úkolu. „Psaní nanečisto“, při němž dítě napíše nejprve celý úkol na cvičný papír, je nevhodné, protože ruka dítěte je již unavená a psaní úkolu do sešitu se mu již nedaří.

 

PŘÍKLAD SPRÁVNÉHO A ŠPATNÉHO PSANÍ

Správné psaní a především úchop psacích potřeb není tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Jste si opravdu jisti, že vaše dítě drží psací potřeby správně? Zjistě prostřednictvím následujících obrázků a rad, jak opravdu správně psát.

 

 

·         Správné a špatné držení psacích potřeb

·         Velký tlak na psací a kreslicí potřeby

·         Písmo

·         Správné a špatné sezení

Správné a špatné držení psacích potřeb

 

Správné držení – špetkový úchop

Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem na pero lehce poklepeme).

K nácviku je třeba dítě vědomě vést již v mateřské škole a doma (již od chvíle, kdy dítě poprvé bere psací a kreslicí potřeby do ruky a začíná tak s prvním kreslením – obvykle mezi 2. a 4. rokem).

 

Špatné držení – křečovité držení

Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá.

 

Špatné držení – hrníčkový úchop

Palec drží, prsteníček podpírá a prostředníček s ukazováčkem jsou položeny shora.

 

Špatné držení – nízké křečovité držení

Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá, pero je drženo příliš nízko – blízko hrotu.

 

Špatné držení – špetkový úchop s palcem

Prostředníček podpírá, ukazováček shora, ale palec je příliš vysunutý a ohnutý přes pero.

 

Špatné držení – protažená hrstička

Prsty jsou oproti správnému držení protaženy, podpírá prsteníček.

 

Špatné držení – pěstičkový úchop

Palec ohutý přes pero a ostatní prsty jsou sevřeny v pěst.

 

Špatné držení

Hrot pera nesměřuje k rameni.

Velký tlak na psací a kreslicí potřeby

Přiměřený tlak na štětec

Malování štětcem je vhodné k uvolnění ruky. Správný tlak poznáme při malbě štětcem, kdy je stopa plynulá.

 

Velký tlak na štětec

Nemá-li dítě ruku uvolněnou, příliš tlačí na psací potřeby. Velkým tlakem se štětiny štětce ohýbají. K uvolnění ruky a získání přiměřeného tlaku je malba štětcem velmi vhodná.

Písmo

 

Správný sklon písma

Správný sklon písma se uvádí 75°, ale možné rozmezí je 60° – 90°. Ke správnému sklonu napomáhá dítěti natočení sešitu – pravák natáčí pravý roh směrem vzhůru.

 

Vějířovitý sklon písma

Jedním z příkladů špatného sklonu je vějířovitý sklon, který může být způsoben i opomenutím natočení sešitu.

 

Roztřesené písmo

Velký tlak nebo křečovité držení psacích potřeb můžou být příčinou roztřeseného písma.

Správné a špatné sezení

 

Správné sezení

Z bočního pohledu vidíme, že dítě sedí na celé židli – obě chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu, paty jsou pod koleny. Důležitá je i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda.

 

Správné sezení

Čelní pohled nám ukazuje vhodnou vzdálenost kolen (mezi kolena vložíme dvě pěsti – viz video č. 1). Ruka, která nepíše, přidržuje sešit.

 

Správné sezení

Vzdálenost mezi hranou sedátka a podkoleními jamkami by měla být přibližně 5 cm.

 

Správné sezení

Kolena by měla být od sebe na šíři dvou dětských pěstiček

Pokud dítě u psaní nebo kreslení špatně sedí, je vhodné nenásilnou formou toto sezení opravit. Nesmíme také zapomínat, že dítě vychováváme především příkladem.

 

Špatné sezení

Nohy zaháknuté za židličku

 

Špatné sezení

Noha natažená, pokřivená záda

 

Špatné sezení

Sezení na kraji židle, špatné postavení nohou

 

Špatné sezení

Levá ruka na horním okraji papíru psací plochy, hlava příliš nad papírem, kulatá záda (kyfotické držení)

UVOLŇOVACÍ CVIKY – PŘEDLOHY

Uvolňovací cviky jsou důležitou součástí při přípravě dítěte pro psaní. S jejich pomocí dochází k postupnému uvolnění ruky, které je důležité, aby dítě nepsalo křečovitě nebo příliš netlačilo na psací potřeby, ale také k nácviku jednotlivých tahů potřebných k psaní písmen.

 

Před vlastním prováděním uvolňovacích cviků je vhodné procvičit celou paži. K tomu lze využít například kreslení osmiček ve vzduchu celou rukou, pak zapojením pouze předloktí a v závěru pohybem zápěstí nad papírem (viz lekce č. 1 – BRUSLAŘ). Dále lze využít cviků z videozáznamu.

Děti mají možnost v těchto lekcích dokreslovat obrázky, ale také si je mohou vybarvovat. K nácviku správného pohybu je vhodné nejprve vyzkoušet tah ve vzduchu nad obrázkem, pak obtáhnout předkreslené a na závěr ho dokreslit. U některých obrázků je možné tah i několikrát opakovat. Lekce jsou tvořeny tak, aby dítě postupovalo od jednoduššího ke složitějšímu. Pořadí však není závazné a rodič i učitel mohou vybírat to, co je třeba s dítětem více procvičovat. Pro pestrost a možnost výběru naleznete v některých lekcích podobné tahy motivované různými obrázky.
Doufáme, že tyto obrázky se budou začínajícím písařům líbit a vzbudí u nich i zájem o kreslení. Autorkou lekcí je Jana Johnová.

 

ABY DIKTÁTY NEBYLY NOČNÍ MŮROU

Asi nikdo nemiloval psaní školních diktátů, které měly zjistit úroveň naší znalosti českého pravopisu. Přesto patří znalost češtiny mezi elementární vzdělání každého člověka. A to i přes tvrzení, že v dnešní době už nemá veliký význam diktáty psát, když budou děti po absolvování školy psát většinou na počítači, kde je možné si pravopis nastavit. Odborníci však tento názor zpochybňují a považují za důležité psaní diktátů trénovat. Naučte správný pravopis i své děti. Stačí jen použít ty správné triky a trochu potrénovat.

 

Žáci je nemají rádi, protože jen málokdy je mají bezchybně napsané, navíc jim v jejich očích a očích rodičů kazí prospěch. Jakmile máte doma ratolest, která diktáty nezvládá úplně na výbornou, veďte ho už od malička ke čtení. Zlepšuje si tak slovní zásobu a zapamatuje si, jak se daná slova píší. Pokud ho necháte číst nahlas, dostane slova zároveň i „do uší“.

Další ze způsobů, jak pomůžete svým dětem s pravopisem, je nechat je opisovat pasáže z jejich oblíbené knížky, z novin nebo časopisu. Pokud nevíte, po kterém textu sáhnout nebo se potřebujete zaměřit na konkrétní problém, sáhněte po vzorové diktáty z internetu. Věty mu však můžete i předčítat, tak jako ve škole. Trénujte však raději v bezpečném domácím prostředí, kde o nic nejde, ve škole pak bude klidnější a jistější. Po každém takovém domácím diktátu si spolu rozeberte, kde dítě udělalo chybu, jak by to mělo být správně a proč, aby se totožných chyb vyvarovalo do budoucna.

 

Nejdůležitější je dítě zbytečně nestresovat, a pokud se mu zpočátku v diktátech nedaří, dopřejte mu nejen čas, ale i vhodné pomůcky. Celý proces psaní diktátů a osvojování českého pravopisu mu můžete ulehčit pomocí školního rolleru TORNADO od Centropenu. Má speciální ergonomické držení s masážními body, takže neunavuje a ani při delším psaní a nezpůsobuje bolesti ruky. Uvidíte, že s odpovídajícími pomůckami a po pravidelném domácím tréninku se úspěch dostaví i ve škole.

PSANÍ RUKOU POSILUJE PAMĚŤ I VYPOVÍDÁ O NÁS SAMÝCH

Tablety, mobily, počítačové klávesnice. Moderní technologie lákají, jednoduše se ovládají, poskytují široké možnosti na rozptýlení a zábavu. I proto ve volném čase klasicky „rukou“ píše stále méně dětí. Mnozí rodiče nad tím mávnou rukou ve stylu: Vždyť ten náš Kája, případně Maruška, stejně budou psát jednou všechno na počítači, tak co se trápit s perem…

 

Psát rukou je však velmi důležité. Nejenže se rozvíjí jemná motorika, „klasické psaní“ má vliv i na řadu dalších věcí. Podle odborníků například ovlivňuje paměť a způsob, jak se vyjadřujeme. To souvisí především se skutečností, že při psaní perem je potřeba si jednotlivé formulace pečlivě promýšlet a soustředit se na text. Oproti tomu při psaní na klávesnici lze „sypat text“ rychle, bezmyšlenkovitě, a pak slova, věty i celé formulace mazat, text přesouvat a dále ho upravovat.

Podle odborných studií také psaní rukou posiluje proces učení. Jedná se o náročnější pohyb než při psaní na klávesnici, je potřeba se při něm více soustředit, což vlastnímu učení napomáhá. Ostatně, je známým faktem, že spousta lidí se učí tak, že si poznámky znovu přepisuje ručně na papír.

K spíše zajímavým skutečnostem pak patří fakt, že písmo je součástí naší identity a vypovídá o nás samotných. Vždyť kdo by neznal například grafologické rozbory písma známých osobností, s jejichž pomocí se definuje osobnost a povahové rysy dotyčného. A že se vám někdy zdá, že se jedno písmo podobá druhému? Omyl! Podobně jako nejsou totožné otisky prstů, tak neexistuje ani stejné písmo.

ČEHO BYSTE SI MĚLI VŠIMNOUT U PŘEDŠKOLÁKŮ?

Máte doma předškoláka? Ačkoliv každé dítě individuální a má talent na něco jiného, existuje několik základních věcí, které by měli děti do určitého věku zvládnout. Pokud tomu tak není, zpozorněte. Dítě půjde do školy a nevysloví určitá písmena Logopedickými problémy bývají způsobené nedostatečně rozvinutou motorikou mluvidel, jež se vyvíjí současně s motorikou ruky. Zatímco do pěti […]

 

Máte doma předškoláka? Ačkoliv každé dítě individuální a má talent na něco jiného, existuje několik základních věcí, které by měli děti do určitého věku zvládnout. Pokud tomu tak není, zpozorněte.

Dítě půjde do školy a nevysloví určitá písmena
Logopedickými problémy bývají způsobené nedostatečně rozvinutou motorikou mluvidel, jež se vyvíjí současně s motorikou ruky. Zatímco do pěti let věku dítěte jsou určité prohřešky ještě tolerovatelné, od pěti/šesti let už se nejedná o roztomilé žvatlání, ale o vývojovou vadu. Pokud tedy slyšíte, že váš potomek nezvládne srozumitelně vyslovit polovinu abecedy, obraťte se na svého dětského pediatra, který vás doporučí vhodnému logopedovi.

Dítě drží nevhodně psací náčiní
Dítě může mít z počátku kreslení/psaní správný úchop, po čase ho ale mění. To znamená, že ještě není plně fixovaný. Pokud dítě při držení tužky zavírat dlaň do pěstičky, drží tužku křečovitě, nebo se jeho úchop jakkoliv vymyká tomu správnému, nemá celý proces ještě zcela osvojený. V tom případě dbejte na nápravu, využít k ní můžete například nácvikový adaptér od Centropenu a postupovat podle doporučení v článku ZDE

 

 

(Pomoci s nácvikem správného úchopu může například nácvikový adaptér od Centropen)

Dítě nechce kreslit
Pokud se váš potomek zdráhá zasednout ke kreslení nebo je jeho projev na úrovni daleko mladšího dítěte, zpozorněte. Všimněte si třeba, jak drží pastelku a zeptejte se ho, proč nerado maluje. Je možné, že nemá osvojený správný úchop a kreslení mu nejde nebo se jeho kresby staly terčem kritiky a nyní se stydí. Tak či tak, zeptejte se ho a určitě se informujte i u svého učitele, který vám pomůže najít cestu.

Dítě neposedí
Máte doma neposedu? Do určité míry je to naprosto v pořádku, je-li však dítě neustále „na jehlách“, může mít poruchu soustředění (ADHD). Nejnápadněji se ADHD projevuje při nástupu do školy, kde už jsou kladené nároky vyžadující si koncentraci a pozornost, které dítě není schopno splnit. Kvůli svým problémům se soustředěním je často napomínáno a trestáno za různé přestupky. Projevují se i neshody v kolektivu. Někdy se projevy ADHD přičítají příliš benevolentní výchově. Zde se doporučuje návštěva pedagogicko-psychologických center, které ADHD potvrdí a doporučují jak postupovat dál.

Dítě nemá vyhraněnou stranovost
U dětí i dospělých je obvyklé, že mívají souhlasnou lateralitu (dominantní pravé oko + pravé ucho + pravá ruka nebo dominantní levé oko + levé ucho + levé ruka). Pokud má dítě zkříženou lateralitu (kombinace oko +ucho + ruka je pomíchané), mohou se po nástupu do první třídy objevit nejrůznější problémy se psaním a čtením, vše ale záleží na konkrétním jedinci. Často se také objevuje špatná orientace v prostoru podle pokynů- vpravo, vlevo, nahoře, dole. Pokud váš potomek patří mezi ty, kteří bojují se čtením a psaní, znamená to více tréninku a podpory z vaší strany. Najděte si na něj proto čas a usnadněte mu to. Například vhodně zvolenými psacími pomůckami, správnou volbou židle osvětlení atd.

Nevyhraněnost dominance ruky
Před nástupem do školy by mělo dítě psát a kreslit jednou a tou samou rukou. V tomto období už by nemělo docházet ke střídání. Pokud váš potomek stále prohazuje pastelky z jedné ruky do druhé, zkuste se obrátit na pedagogicko-psychologická centra, kde mu provedou jednoduché motorické testy. V žádném případě mu ale nevnucujte jednu nebo druhou stranu. Časem si vybere, která ruka je pro něj přirozenější a tou bude psát.

 

CO BY MĚLY DĚTI UMĚT, NEŽ JDOU DO ŠKOLY

Následující body nejsou výčtem všech dovedností, ale mají sloužit k určité orientaci rodičů, co by měl jejich předškolák přibližně zvládnout v době zápisu do školy.

 

U zápisu do školy se sleduje tzv. školní zralost dítěte. Tento pojem zahrnuje fyzickou, psychickou i sociální způsobilost dítěte (jde o fyzickou, psychickou, emocionální i sociální zralost organismu, znamená to tedy zralost centrální nervové soustavy). Učitel na základě rozhovoru a vyzkoušením např. některých z níže uvedených aktivit (nemusí být však zcela shodné) sleduje, zda bude dítě schopné zahájit školní docházku a zvládnout požadavky, které na něj v roli školáka budou kladeny. Vedle pojmu školní zralost se rodiče mohou setkat i s pojmem školní připravenost, který postihuje oblast schopností z hlediska vlivu prostředí a výchovy.

Co by mělo znát?

·         jméno a adresu svého bydliště, jména věk a povolání své rodiny

·         základní barvy, geometrické tvary, řadu čísel od jedné do deseti, části těla, zvířata, rostliny

·         zná základní znaky ročních období, začíná se orientovat ve dnech týdne

Co by mělo poznat a rozlišovat?

·         rozdíly v podobných obrázcích, vyhledá, který z obrázků do řady nepatří

·         pozná, který předmět je větší, který menší a složí je dle velikosti

·         pozná, co je na obrázku, převypráví příběh, zná básničky a umí je reprodukovat

·         pozná rub a líc, umí oděv obrátit, rozepne a zapne knoflíky, zip, zaváže si tkaničky

·         rozlišuje akusticky podobná slova, pozná slova shodná, a to i slova bez slovního významu (např. lev x les, veze x veze ale i kes x kes, jos x soj)

V čem by se mělo orientovat?

·         v časových pojmech – dnes, zítra, včera, ráno, večer, den, noc,

·         v prostoru – nahoře, dole, vedle, pod, nad, vpředu, vzadu, uprostřed, vpravo, vlevo, první, poslední, před, za …

·         • chápe příčinu a následek, analogii (ve dne je světlo x večer je …),

Co by mělo zvládat?

·         hry s prsty (vzájemné dotyky prstů pravé a levé ruky, dotyky palce s ostatními prsty dané ruky)

·         skákání po jedné noze

·         účastní se řízené činnosti, udrží pozornost již delší časový úsek, nenechá se vyrušit vnějšími podněty, nepřerušuje práci

·         respektuje autoritu, reaguje na pokyny a je schopné plnit přiměřené úkoly dle instrukcí

·         je schopné se odpoutat od rodičů – nepláče, komunikuje s dospělým.

Každá základní škola má na nováčky jiné požadavky a jiná kritéria, jak zjistit školní zralost. Přesto je výše zmíněný výčet orientačním bodem, jak zralost dítěte zjistit.

KDY ZAČÍT S NÁCVIKEM SPRÁVNÉHO DRŽENÍ?

Ukázka správného držení psacích potřeb u rodiče je velmi důležitá od počátku jeho zájmu o kreslení. Rodič především vychovává příkladem. Začátky prvních pokusů o kreslení jsou individuální. Mohou začít již mezi 2. – 3. rokem. Do čtyř let dítěte ponecháme iniciativu ke kreslení na něm, později ji více a cíleně podporujeme a zároveň hlídáme správné držení psacích (kreslících) potřeb.

 

K nácviku špetkového úchopu může pomoci i adaptér (viz foto 1 a 2 ). Při jeho použití je důležité zaměstnat 4. a 5. prst tak, že si dítě utvoří z malého kousku papíru malou kuličku, kterou těmito dvěma prsty přidržuje (viz foto 3). Adaptér uchopí dítě palcem, ukazováčkem
a prostředníčkem. Dbáme na to, aby adaptér dítě nechytilo jako řadicí páku. Při kresbě s adaptérem dochází k uvolnění ruky. Je rozvíjená hrubá motorika. Pohyb je vedený od ramene až po zápěstí.GRAFOMOTORIKA

Grafomotorika je soubor psychických činností. Jde o pohyby ruky při psaní a kreslení, které jsou řízeny psychikou. V souvislosti s grafomotorikou je třeba uvést i vizuomotoriku, protože koordinace pohybu ruky (u postižených to však mohou být ústa nebo nohy) a oka je neopominutelným předpokladem pro úspěšné psaní. Rozvoj grafomotoriky bývá sledován u zápisu dítěte do školy při posuzování školní zralosti. Proto je třeba se v předškolním věku věnovat rozvoji hrubé motoriky i jemné motoriky (viz níže).

 

Jak rozvíjet u dětí grafomotoriku?

Přirozenou součástí dětského vývoje grafomotoriky je kresba. Do věku čtyř let stačí nechat iniciativu na nich, ale podporovat jejich zájem, který podle odborníků propuká už ve dvou letech. Pokud však ve věku čtyř až pěti let dítě stále samo neprojevuje zájem o kreslení, zjistěte příčinu a vytvořte podnětné prostředí plné činností rozvíjející hrubou i jemnou motoriku a zrakové vnímání. Pokud je vývoj dítěte přirozený a bez větších odchylek, lze v tomto věku u dítěte pozorovat aktivní zájem o kresbu.

Hrubá motorika a tipy na činnosti, které ji rozvíjí

Rozvoji hrubé motoriky pomáháme především podporování pohybových aktivit, kde se zapojují klouby jako rameno, loket a zápěstí. Například lezením, házením a chytáním míče nebo skákáním přes švihadlo, zametáním, vysáváním atd. Tyto činnosti jsou průpravou pro uvolnění kloubů. Při vlastním kreslení a psaní lze velké klouby uvolňovat i změnou poloh – kreslení a psaní ve stoje, v kleku nebo vsedě.

Jemná motorika a tipy na činnosti, které ji rozvíjí

Dětem poskytujeme příležitost pro rozvoj i jemné motoriky prostřednictvím činností, které rozvíjí pohyb prstů. Jedná se například o modelování, skládání kostek, přemísťování nejprve větších předmětů (kostky, díly stavebnic…), a později drobných předmětů (kuličky, korálky, malé puzzle, různé díly mozaiky – hříbečky…), navlékáním korálků, stříhání, skládání, lepení a mačkání papíru, oblékání panenek, montováním různých stavebnic a mnoho dalších.

Zrakové vnímání a jak jej rozvinout?

Zrakové vnímání je vnímání obrazu jako celku, ale i detailů, shod a rozdílů, v oblasti zraku a pohybu ruky postupně dochází k jejich souhře = vizuomotorické koordinaci. Rozvíjíme je skládáním obrázků z barevných kostek, puzzle, vyprávěním detailů v ilustracích při společné četbě, různými cvičeními typu porovnej obrázky a najdi rozdíly, co do řady nepatří, atd.

 

Při rozvoji grafomotoriky je důležité podporovat i aktivity, kdy je rozvíjena paměť, představivost i pozornost a řečové dovednosti dítěte. Až po upevnění základů pro čtení a psaní může být rozvíjeno vlastní čtení a psaní. Proto je třeba se vyvarovat v předškolním věku pouhému nácviku písmen (i když má dítě zájem je poznat), neboť pouhá jejich znalost není zárukou úspěšného čtení a psaní. Pokud se dítě o psaní zajímá, neodmítneme je, ale učíme ho pouze hůlkové písmo, přičemž uplatňujeme hygienické návyky a současně se věnujeme dalším podpůrným aktivitám.

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA

Zbývá už jen několik měsíců a v životě současných předškoláků nastane velká změna. často ani neuvědomujeme, nakolik výrazně se změní život dítěte s nástupem do školy.

 

„Začátek školy má být pro dítě příjemný, šťastný, úspěšný tak, aby jako za vojem vůz za tímto dobrým začátkem následovala celá další dobrá školní kariéra našeho dítěte.“ J. A. Komenský, Velká didaktika

Aby dítě zvládlo tuto náročnou situaci bez zklamání a četných problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Co vše by dítě před nástupem do školy mělo zvládat? Co vše můžeme jako rodiče pro své dítě ještě udělat, aby jeho nástup do školy byl skutečně příjemný a šťastný?

Na četné dotazy rodičů předškolních dětí zareagovalo MŠMT v r. 2011 tvorbou takzvaného Desatera pro rodiče dětí předškolního věku, které nabízí rodičům základní orientaci, k čemu mají vést své děti v předškolním období. Tento materiál zahrnuje a vysvětluje deset okruhů výchovných a vzdělávacích předpokladů, které podrobněji rozvádí a vysvětluje. Pro přípravu na psaní a pro rozvoj grafomotoriky je podle tohoto desatera důležité, aby dítě zvládlo koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku a pravolevou orientaci.

DESATERO PRO RODIČE:

1.    zručně zachází s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

2.    zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

3.    má osvojený a zafixovaný špetkový úchop

4.    tahy tužkou/pastelkou jsou plynulé (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

5.    umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

6.    rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

7.    řadí prvky zpravidla  zleva doprava

8.    používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

9.    je schopné rozlišit zrakové a sluchové vjemy, tedy porovnávat podstatné znaky a vlastnosti předmětů, najít jejich společné a rozdílné znaky (dokáže složit slovo ze slabik nebo obrázek z několika tvarů; rozpozná rozdíly mezi hláskami, sluchově rozloží slovo na slabiky a také najde rozdíly na dvou obrazcích či doplní detaily)

10.  udrží soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10 -15 minut).

 

Foto: S nácvikem špetkového úchopu v bodě 3. pomůže nácvikový adaptér, který pasuje na fixy Mini Colours (obojí Centropen)

Zrání dítěte je individuální, tudíž každé dítě zvládne toto „desatero“ na jiné úrovni. Pokud tedy vaše dítě některé body desatera dokonale nezvládá, určitě nepanikařte, ani se je nesnažte podrobit nepřiměřenému drilu. Většinu případných nedostatků se vám společnými silami určitě podaří ještě před nástupem dítěte do školy odstranit, nebo alespoň zmírnit, formou hry. Spíše než délka procvičování je však namístě pravidelnost a rozmanitost těchto her. Najděte si každý den chvilku a zahrajte si s dětmi „Najdi pět rozdílů“ nebo slovní fotbal, navlékejte korálky, kreslete, vybarvujte, modelujte. Cvičení špetkového úchopu můžete s dětmi nacvičit například pomocí trhání a uždibování těsta či modelíny, solení, cukrování, setí a sypání semínek nebo třeba mačkáním a trháním papíru či tupováním a tiskáním houbičkou.

Celé Desatero pro rodiče dětí předškolního věku si můžete přečíst zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO NOVÉ ROLE – ROLE ŠKOLÁKA

První vstup do školy, první učitelé, první školní předměty i pomůcky. Vstup do první třídy základní školy je pro dítě škálou obrovských změn, kdy je vše nové a nepoznané, v okolí se objevují nové tváře a nové požadavky. Pokud i Vy máte doma budoucího školáčka, podívejte se, s jakými schopnostmi a dovednostmi byste ho měli vybavit, než nastoupí do školy. Změna prostředí pak pro něj bude snazší.

 

CO BY MĚL S BUDOUCÍ ŠKOLÁK?

·         Slušné chování (zdraví, poprosí, poděkuje)

·         Základy sebeobsluhy (oblékání, přezouvání, zavazování tkaniček)

·         Hygienické návyky (použití toalety, umývání rukou, používání kapesníku..)

·         Základy stolování (používání příboru, sklízení ze stolu)

·         Překonávání obtíží (unese prohru ve hře, dokáže se podělit o hračky s vrstevníkem)

·         Pořádek ve vlastních věcech (hračkách, oblečení)

·         Pravidelný režim (pravidelný spánek, pravidelné vstávání a chození spát)

·         Soustředění a dokončování načatých aktivit (dokončení hry, domalování obrázku, vyslechnutí předčítané pohádky)

·         Zapojení do drobných domácích prací (drobná výpomoc v kuchyni a při úklidu),

·         Přípravě potřebných věcí na další den (bačkorky do školky, věci na výlet)

·         Správné držení psací potřeby (špatné držení, je velmi obtížné v 1. ročníku přeučit)

·         Správné výslovnosti jednotlivých hlásek

Není nutné, aby při vstupu do první třídy ovládal Váš syn či dcera vše perfektně, přesto jsou výše zmíněné body signálem sociální zralosti a připravenosti na vstup do školního prostředí. Pomozte proto svému dítěti osvojit si vše potřebné, ať je pro něj změna prostředí přijatelnější.

 


Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY

www.zsvelvary.cz

ZŠ VELVARY: Tel. 315 761 060
e-mail: radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
zsvelvary@email.cz
web: https://zsvelvary.cz/
(třídní stránky – 1.C)

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. RADMILA VOJTUŠOVÁ
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. PETR DOŠEK
JÍDELNA: Tel: 315 761 165
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz