Projekty

Plánované projekty: od 2. pololetí

ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY:

CLIL - začleňování cizího jazyka do výuky - anglická slovní zásoba (barvy, pokyny, zvířátka...) www.icm.cz/co-je-clil

 

HEJNÉHO METODA V MATEMATICE - děti objevují matematiku samy a baví je to - www.h-mat.cz/

 

METODA DOBRÉHO STARTU 

Metoda dobrého startu (MDS) je metodou využivanou v předškolním vzdělávání.

MDS akceptuje přístup, kdy se otázka vztahu mezi psychikou a motorikou chápe jako spojení poznávacích procesů a motoriky v jeden celek, a to vše za účasti emocionálně motivační sféry. Součástí jemné motoriky je také grafomotorika, jejíž rozvoj je zejména na konci předškolního období velmi důležitý. K ovládání pohybu rukou je nejdůležitější rozvoj cíleného pohybu a úchopu. Rozvoj grafomotoriky je také důležitý především jako prostředek pro nástup školní docházky. (Minaříková 2010)

MONTESSORI POMŮCKY

  

Program logopedické prevence a čtenářské gramostnosti

"Chvilky kouzelnice Mluvilky" (rozvoj řečových dovedností u dětí)

Motto: "Povídání je jako barevná skládanka, každé slovíčko zapadne do správného okénka".

- rozvoj přirozeného a správného vývoje řeči formou skupinových her a zábavných aktivit
- artikulační cvičení k uvolnění a rozvíjení motoriky mluvidel
- průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek
- dechová cvičení
- rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování
- hry na rozvoj percepcí (sluchové a zrakové)
- rozvoj zvukové stránky slov a fonematického sluchu
(rýmování, rytmizace, říkadla, rozpočítadla, hry se zpěvem)
- cvičení zaměřená na motorický rozvoj
 (hrubá a jemná motorika, grafomotorika, vizumotorika)

První čtení: projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti (celoroční projekt)


Cesta za pohádkovým klubíčkem: klasické pohádky formou prožitkového učení 

(celoroční projekt)

Počítačová gramotnost

První krůčky s počítačem: rozvoj počítačové gramotnosti

- využití interaktivní tabule, počítačové učebny

 

 

 


Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY

www.zsvelvary.cz

ZŠ VELVARY: Tel. 315 761 060
e-mail: radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
zsvelvary@email.cz
web: https://zsvelvary.cz/
(třídní stránky – 1.C)

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. RADMILA VOJTUŠOVÁ
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. PETR DOŠEK
JÍDELNA: Tel: 315 761 165
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz